DENUMIRE PROIECT

APAVIL S.A. – operator regional pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, în calitate de Beneficiar al Proiectului împreună cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (AM POIM) au semnat în data de 11.07.2023, Contractul de Finanţare nr.2267, având ca obiect acordarea finanţării nerambursabile de către AM POIM, pentru implementarea Proiectului “Investiții în creșterea eficienței energetice prin instalarea de sisteme fotovoltaice la șase stații de epurare a apei, precum și reabilitarea grupului energetic al microhidrocentralei proprii, în vederea producerii de energie verde pentru consumul propriu“, Cod SMIS 2014+ 158566.

IMPLEMENTARE PROIECT

Implementarea proiectului este în concordanță cu obiectivul POIM 11.1 Eficiența energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor, ”Utilizarea energiei regenerabile la nivelul operatorilor regionali de apă”, asigurând sprijinirea APAVIL S.A. și creșterea capacității de reziliență a acesteia, prin activități de reducere a consumului de energie din surse neregenerabile, promovând o economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizarii surselor, mai ecologică și mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecție și pe îmbunătățirea calității mediului.

Perioada de implementare a proiectului este de 10 luni, respectiv între 01.03.2023 și 31.12.2023, care poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și instrucțiunilor AM POIM.

OBIECTIVE GENERALE

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficientei energetice prin instalarea de noi sisteme fotovoltaice la șase stații de epurare a apei, precum și înlocuirea grupului energetic al microhidrocentralei proprii, în vederea producerii de energie verde pentru consumul propriu, la operatorul de apă APAVIL S.A., Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea.

REZULTATE PROIECT

Rezultatele proiectului au în vedere asigurarea producției de energie din surse regenerabile în șapte amplasamente și reducerea emisiilor de dioxid de carbon (CO2) ce sprijină implementarea politicilor naționale privind protecția mediului, scăderea anuală a gazelor cu efect de seră, respectiv creșterea eficienței energetice pentru operatorul regional.

DESCRIERE INVESTIȚII LA NIVELUL AMPLASAMENTELOR

Descrierea investițiilor – Activitatea de bază este reprezentată de investiții în echipamente de producție energie regenerabilă și va avea ca beneficiu principal menținerea tarifelor existente.

  • Stația Râureni – Râmnicu Vâlcea – 386 panouri fotovoltaice,
  • Stația Băbeni – 148 panouri fotovoltaice,
  • Stația Bălcești – 147 panouri fotovoltaice,
  • Stația Călimănești – 386 panouri fotovoltaice,
  • Stația Drăgășani – 606 panouri fotovoltaice,
  • Stația Olănești -239 panouri fotovoltaice, fiecare având o putere de 545 W.
  • Reabilitarea MHC de la Valea lui Stan constă în reabilitarea microhidrocentralei

proprii veche de 20 de ani aflată pe conducta de aducțiune Brădișor, amplasată în incinta Stației de tratare Valea lui Stan din orașul Brezoi. În urma retehnologizării microhidrocentralei (reabilitarea grupului energetic Valea lui Stan prin înlocuirea unor elemente fundamentale pentru funcționare), producția de energie va crește cu 45%.

Lucrările privind montarea panourilor fotovoltaice nu necesită obținerea de autorizații de construire conform legislației naționale în vigoare, întrucât prin prezentul proiect nu sunt propuse lucrări care să modifice sistemele existente.

Asigurarea producției de energie din surse regenerabile și reducerea emisiilor de CO2 sprijină implementarea politicilor naționale privind protecția mediului, scăderea anuală a gazelor cu efect de seră, respectiv creșterea eficienței energetice pentru operatorul regional.

Datorită investiției și beneficiile directe de economisire a energiei electrice prin generare în locațiile proprii, beneficiarul (APAVIL S.A.) va folosi avantajul economic astfel obținut în scopul de a menține tarifele serviciilor furnizate către beneficiarii finali, consumatorii.

Valoarea totală a proiectului este de 20.917.667,19 lei (fără TVA), din care contribuția publică este de 19.662.607,16 lei (94%) și contribuția operatorului regional este de 1.255.060,03 lei (6%).

Panourile fotovoltaice vor fi puse în exploatare de personal autorizat. Totodată acestea fiind instalate de profesioniști nu va exista riscul de deformare a panourilor, încărcare suplimentară cu greutate, deplasarea panourilor sau a structurii în cazul condițiilor meteorologice nefavorabile. Instalația va fi monitorizată cu soft dedicat de personal specializat din cadrul firmei autorizate în acest sens, oferind acces și inginerilor APAVIL S.A.. Microhidroturbina va avea regim de exploatare diferit, aceasta fiind monitorizată de ingineri, iar orice intervenție va fi efectuată de personal calificat.

Fiecare din cele 7 locații ale obiectivului de investiție, este racordată la rețea publică și/sau are rețea proprie de alimentare cu apă, are asigurate propriile rețele pentru apă tehnologică și pentru agentul termic.

IMPACTUL PROIECTULUI

Implementarea proiectului va contribui la realizarea următoarelor obiective: o economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologică si mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecție și pe îmbunătățirea calității mediului, atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind producția de energie din surse regenerabile prevazute în Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile; creșterea producției de energie din surse regenerabile; creșterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al investițiilor de creștere a puterii instalate de producere a energiei electrice și termice din surse regenerabile; reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin înlocuirea unei părți din cantitatea de combustibili fosili consumați în fiecare an: cărbune, gaz natural.
VALOAREA PROIECTULUI

Valoarea totală a proiectului este de 20.917.667,19 lei (fără TVA), din care contribuția publică este de 19.662.607,16 lei (94%) și contribuția operatorului regional este de 1.255.060,03 lei (6%).

CONTRACTE AFERENTE PROIECTULUI:

CS09 – Contract de servicii de informare și publicitate – 121.506,71 lei fără TVA;

CS10 – Contract de servicii de audit financiar – 49.000 lei fără TVA;

CS11 – Contract prestări servicii de consultanță privind organizarea procedurilor de achiziție – 98.000 lei fără TVA;

CF2 “Proiectare inginerie, achiziție și montaj de echipamente producere energie verde”:

LOT1 – Contract de furnizare sisteme fotovoltaice de producere a energiei electrice, inclusiv proiectarea, asistență tehnică și montarea acestora, pentru șase stații de epurare a apei, ordinul de începere fiind semnat la data de 06.12.2023 – 9.949.800 Lei fără TVA

LOT2 – Contract de achiziție de produse “Furnizare grupuri energetice pentru microhidrocentrala Valea lui Stan, oraș Brezoi, Vâlcea”, ordinul de începere fiind semnat la data de 15.11.2023 – 8.750.000 Lei fără TVA.

Descrierea Proiectului
”Investiții în creșterea eficienței energetice prin instalarea de sisteme fotovoltaice la șase stații de epurare a apei, precum și reabilitarea grupului energetic al microhidrocentralei proprii, în vederea producerii de energie verde pentru consumul propriu”